Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Op 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ingegaan en het Besluit Kwaliteit Kinderopvang gewijzigd. Behalve op het gebied van Pedagogiek, betekent dit ook wijzigingen op het gebied van veiligheid en gezondheid.
De jaarlijkse risico-inventarisaties zijn vanaf 1-1-2018 niet meer verplicht. Ook vervalt de verplichting om een ongevallenlijst bij te houden. 
Daarvoor in de plaats komt er een actueel Veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid licht dit als volgt toe:
De voorgeschreven wijzigingen komen voort uit: 

  • de noodzaak voor een betere weging tussen de grote en de kleine risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen. Kinderen beschermen tegen grote risico’s en kinderen leren om te gaan met kleine risico’s;
  • het belang van een verschuiving van de aandacht voor uitgebreid beleid op papier naar een cyclisch veiligheids- en gezondheidsbeleid in de praktijk.

Het uitgangspunt van beschermen tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s vereist van de pedagogisch medewerkers dat zij inzicht hebben in mogelijke risico’s én dat er een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gevoerd.
Het niet meer voorschrijven welke risico’s beschreven moeten worden, zou moeten leiden tot meer bewustwording van mogelijke risico’s en het voeren van een goed beleid op grote risico’s. Het leidt tevens tot het gesprek hierover tussen de kinderopvangorganisatie en de oudercommissie, en tussen de kinderopvangorganisatie en de toezichthouder van de GGD.

Het Veiligheids- en gezondheidsbeleid van Kids’ Companion zoals dat vanaf 01 oktober 2001 tot en met 31 december 2017 werd gehanteerd was erop gericht enerzijds kinderen te behoeden voor grote risico’s/ situaties met grote kans op groot letsel, anderzijds kinderen te leren omgaan met kleine risico’s.
Hiertoe zijn werkplannen, protocollen, risico-inventarisatie veiligheid (RIV) en risico-inventarisatie gezondheid (RIG) opgesteld. De RIV en RIG werden periodiek, maar direct als daarvoor aanleiding is, opnieuw uitgevoerd door de beroepskrachten. Hiervan werd een verslag gemaakt, benodigde maatregelen werden inclusief uiterste implementatiedatum in een actieplan vastgelegd. Per maatregel werd een functionaris verantwoordelijk gesteld voor het uitvoeren en implementeren van de maatregel.
De RIV’s en RIG’s gaven aldus per locatie een goed, op ervaring en expertise gestoelde inschatting van de mogelijke grote risico’s/calamiteiten en van de kleine risico’s.
Ook de werkplannen en protocollen werden in teamvergaderingen periodiek via een cyclisch proces, maar direct wanneer daartoe aanleiding was, geëvalueerd en zonodig bijgesteld. De beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding/in ontwikkeling en stagiaires werden direct geinstrueerd op de bijgestelde werkplannen en protocollen.

Aldus voldeed het Veiligheids- en gezondheidsbeleid van Kids’ Companion al aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in de wet IKK “beschermen tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s”, slechts de inrichting/rubricering was anders.   
Aangezien de uitgangspunten van het tot en met 2017 gevolgde beleid van Kids’ Companion voldoen aan de genoemde uitgangspunten is het Veiligheids- en gezondheidsbeleid 2001-2017 inclusief cyclisch proces als uitgangspunt genomen voor het Veiligheids- en gezondheidsbeleid 2018 van Kids’ Companion. 
De inrichting/rubricering is aangepast. 

Voor het volledige Veiligheids- en gezondheidsbeleid van Kids’ Companion, zie Veiligheids- en gezondheidsbeleid.