Inschrijven en plaatsing

Inschrijven

Inschrijven van uw kind is digitaal mogelijk met behulp van het Inschrijfformulier.
Ongeveer 14 dagen na inschrijving krijgt u een bevestiging van uw inschrijving.

Uiteraard bent u van harte welkom om eens langs te komen.
Teneinde de rust van de kinderen overdag zo min mogelijk te verstoren met komst van volwassenen, wordt u verzocht hiervoor een afspraak te maken met Mirjam van Elsloo Dizij (directeur): 06 – 1101 0176, of per email: info@kidscompanion.nl.
Ook zijn er geregeld inloopavonden, waarop u zonder afspraak kunt binnenlopen. De data van de inloopavonden staan op deze site.

Plaatsing

Plaatsing gaat in volgorde van aanmelding en naar gelang de gewenste aanvangsdatum van opvang, zo veel mogelijk naar voorkeurdagen van de ouders, en rekening houdend met de nagestreefde leeftijdsopbouw van de verticale groep. Indien er sprake is van een wachtlijst, dan wordt contact met u opgenomen om de mogelijkheden te bespreken. Zodra uw kind op de door u gewenste dagen geplaatst kan worden, wordt u een plaatsingsovereenkomst aangeboden. Tenzij anders is overeengekomen wordt elke plaatsingsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van drie maanden, ingaande op de feitelijke startdatum van de plaatsing, en eindigend uiterlijk de dag vóór de 4e verjaardag van uw kind. Pas na retournering van een getekende plaatsingsovereenkomst is de plaatsing definitief en kunt u hieraan rechten ontlenen.

Wijzigen, annuleren en opzeggen plaatsingsovereenkomst

Verzoeken tot wijziging van het aantal dagen of de dagen van opvang moeten schriftelijk worden ingediend. Uiteraard wordt er naar gestreefd om aan de gewenste wijzigingen tegemoet te komen, echter kan niet worden gegarandeerd dat deze ook daadwerkelijk gehonoreerd worden.

Vanaf het moment van ondertekening van de plaatsingsovereenkomst tot de startdatum van de plaatsing bestaat de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd ter hoogte van één maal het verschuldigd maandbedrag. Eventueel inschrijfgeld wordt bij annulering niet geretourneerd.

Vanaf drie maanden na feitelijke startdatum heeft elk van de partijen het recht de plaatsingsovereenkomst via schriftelijke opzegging te beëindigen. De opzegtermijn bedraagt één maand en begint nadat de schriftelijke opzegging is ontvangen, op de eerste of zestiende van de maand.