Personeel

Madelief is een kleinschalig kinderdagverblijf waar kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan.
De pedagogisch medewerksters spelen een belangrijke rol in de dagelijkse verzorging en begeleiding van de kinderen en zijn vaak een aanspreekpunt voor de ouders. Kids’ Companion besteedt daarom veel zorg en aandacht aan het aannemen en begeleiden van de medewerksters.
Het team bestaat uit leidsters met verschillende opleidingsniveaus conform CAO, uiteraard allen in bezit van een goedkeurende Verklaring omtrent Gedrag. Middels bijscholing op diverse gebieden wordt de professionele deskundigheid op peil gehouden en bevorderd.
Bij Madelief werkt een vast team van leidsters. Er wordt geen gebruik gemaakt van uitzendkrachten: vakantiedagen en ziektedagen worden binnen het team opgelost en ook oproepkrachten worden op regelmatige basis ingezet, zodat alle leidsters alle kinderen kennen en alle kinderen alle leidsters.

Pedagogisch beleidsmedewerker, coach

Per 1 januari 2019 dient iedere kinderopvangorganisatie te (kunnen) beschikken over een functionaris die verantwoordelijk is voor pedagogische beleidsontwikkeling en coaching van de pedagogisch medewerkers. Beide rollen mogen worden belegd bij twee functionarissen, maar kan ook door één functionaris in een gecombineerde functie uitgevoerd worden. 

Tot de taken van de pedagogisch beleidsontwikkelaar behoren de volgende werkzaamheden:

 • volgen van wet- en regelgeving op terrein van pedagogisch beleid
 • update pedagogisch beleidsplan
 • ontwikkeling nieuwe onderdelen pedagogisch beleid
 • vertaling van pedagogisch beleid naar protocollen, activiteiten, instrumenten
 • ontwikkeling hulpmiddelen voor de teams
 • bespreking pedagogisch beleid met oudercommissie
 • beheer en/of actualisatie van het kindvolgsysteem
 • samenwerking in de doorgaande leerlijn

Vanaf 2019 worden deze beleidstaken uitgevoerd door medewerker(s) in het bezit van diploma HBO pedagogiek of andere in de betreffende regelgeving erkende diploma’s, onder supervisie van de directeur. 

Coaching vindt vanaf 2019 plaats door medewerker(s) in het bezit van diploma HBO pedagogiek of andere in de betreffende regelgeving erkende diploma’s, in de vorm van:

 • individuele coachingsgesprekken
 • teamoverleg
 • coaching on the job
 • dagelijkse informatie- en kennisuitwisseling over kinderen, hun ontwikkeling en het stimuleren ervan
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken

De verdeling van de uren voor coaching vindt plaats binnen het kader van de regelgeving naar gelang behoefte en noodzaak volgens de pedagogisch coach, leidinggevenden en individuele medewerkers (zowel vaste medewerkers als oproepkrachten).

Hierbij wordt rekening gehouden met individuele vakkennis, ervaring, inzet en professionaliteit van de medewerkers. 

Voor de berekening van het aantal benodigde uren voor pedagogische beleidsontwikkeling en coaching en inzet daarvan, alsmede het functieprofiel van de pedagogisch beleidsmedewerker, resp. coach zie berekening.