Meldcode kindermishandeling

In 2013 is het Besluit vaststelling minimumeisen verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden.

In het kader van kwaliteitszorg legt dit Besluit aan organisaties de plicht op om een meldcode vast te stellen en te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld en het gebruik van de meldcode te bevorderen.
De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.
Het kunnen signaleren van kindermishandeling is een belangrijke competentie waarover iedere beroepskracht die met kinderen werkt dient te beschikken.

Daarnaast is een wettelijke meldplicht ingevoerd voor een vermoeden van een geweld- of zedendelict jegens een kind door een collega of medewerker. Dit betekent dat een houder van een kinderopvangorganisatie wettelijk verplicht is om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur als over aanwijzingen beschikt wordt dat een collega of medewerker een geweld of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is. 

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Kids’ Companion BV is gebaseerd op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ontwikkeld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, welke speciaal toegeschreven is naar de branche kinderopvang en bedoeld is voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche.
De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.
Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega of medewerker en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht.

De toepassing van de meldcode wordt systematisch en tenminste eenmaal per jaar geëvalueerd. Dit neemt de aandachtsfunctionaris en/of directeur tezamen met een collega en/of medewerker op zich.
Zo nodig worden verbeteringen in afspraken en/of procedures aangebracht. Zie voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Kids’ Companion BV: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling KC2016