Beleid

In de visie van Kids’ Companion BV is kinderopvang meer dan “opvang” alleen: kinderopvang betekent met name zorg voor en begeleiding van kinderen in een belangrijke ontwikkelingsfase van hun leven.
Onder het motto: “Opvoeden is niet het kind behoeden voor het vallen, maar het helpen bij het opstaan”, biedt Kids’ Companion in kleinschalige kinderdagverblijven een op kinderen afgestemde, ruimtelijke omgeving en speelgelegenheid.
Hier kunnen kinderen samenspelen met andere kinderen en daarbij op een natuurlijke wijze sociale vaardigheden aanleren. Ook is gezorgd voor ruimtes waar een kind zich even in zijn of haar eigen belevingswereld terug kan trekken.
Vanuit de geboden fysieke en emotionele veiligheid kunnen kinderen worden uitgedaagd hun grenzen op te zoeken.

Alle onderdelen van het beleid zijn te allen tijde op locatie in te zien door ouders van de kinderen bij  Madelief.

Uitgangspunten en doelstellingen

De belangrijkste pedagogische uitgangspunten en daarmee de basis voor de pedagogische doelstellingen van Kids’ Companion zijn de rechten van ieder kind:

 • ieder kind heeft recht op fysieke en emotionele veiligheid;
 • ieder kind heeft recht op respect en vertrouwen van alle leidsters en alle kinderen en op de kans om vriendschappen op te bouwen met andere kinderen;
 • ieder kind heeft er recht op te leren binnen welke grenzen hij/zij mag acteren en welke normen en waarden gehanteerd worden in een respectvolle omgang met anderen en als voorbereiding op actieve deelname in de maatschappij;
 • ieder kind is uniek en heeft recht op volledige ontplooiing van zijn of haar mogelijkheden op emotioneel, sociaal, motorisch, cognitief, verbaal/non-verbaal, creatief en muzisch gebied.

Kids’ Companion volgt niet één specifieke pedagogische stroming, maar combineert de uitgangspunten van verschillende pedagogen tot een beleid dat gericht is op het behalen van de belangrijkste pedagogische doelstellingen, zoals bij wet bepaald:

 • het bieden van fysieke en emotionele veiligheid: de fysieke veiligheid is geborgd door een actueel gezondheids- en veiligheidsbeleid, grote risico’s worden onderkend en maatregelen getroffen; de emotionele veiligheid wordt geborgd door de leidster: zij gaat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen om, toont respect voor de autonomie van kinderen, stelt grenzen en biedt structuur oor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
 • het bevorderen van de sociale competentie van kinderen: de leidster begeleidt de kinderen in hun interacties, waarbij hen spelende
  rwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde de kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met andere op te bouwen en te onderhouden;
 • socialisatie door overdracht van waarden en normen: de leidster stimuleert de kinderen om op een open manier kennis te maken
  met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve
  articipatie in de maatschappij;
 • het bevorderen van persoonlijke competentie van kinderen: de leidster daagt de kinderen spelenderwijs uit in de ontwikkeling van hun
  motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde hen in staat te stellen
  Het beleid van Kids’ Companion is uitgewerkt in protocollen en procedures.
  steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.

 

Borging van het beleid, inclusief protocollen en procedures vindt plaats via strikte naleving door alle beroepskrachten en beroepskrach
ten in opleiding/in ontwikkeling, uniforme wijze van inwerken van nieuwe beroepskrachten en begeleiding van beroepskrachten in opleiding/in ontwikkeling, het elkaar aanspreken op niet juist of niet volledig naleven van de protocollen en procedures en de jaarlijkse
functionerings- en/of beoordelingsgesprekken waarin het functioneren en naleven van protocollen en procedures aan de orde worden gesteld. Tevens worden via een cyclisch proces bij iedere teamvergadering de protocollen en procedures expliciet besproken en zonodig aangepast.