Privacybeleid

De medewerkers van Kids’ Companion BV zijn zich bewust van het vertrouwen dat ouders en kinderen in hen stellen. Niet alleen het vertrouwen in de kwaliteit van de zorg voor en begeleiding van de kinderen, ook het vertrouwen dat met de aan Kids’ Companion BV ter beschikking gestelde gegevens en informatie vertrouwelijk wordt omgegaan. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van alle medewerkers om zowel de kwaliteit van de zorg en begeleiding als de privacy van ouders en kinderen te bewaken.
Het onderhavige privacybeleid van Kids’ Companion BV bepaalt de wijze waarop met de gegevens en informatie van ouders, kinderen en medewerkers wordt omgegaan.
Hierbij staat de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) voorop.
De gegevensverwerking wordt gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Naast het privacyreglement geldt ook de beroepscode van Kids’ Companion BV voor alle werknemers en stagiaires.
Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de hele EU de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Vanaf die datum moeten niet alleen relatief grote datalekken gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar moeten alle datalekken intern geregistreerd worden. Ook de kleine, die geen risico op fraude of persoonlijke schade opleveren. Doel van het registreren is het ervan leren en het voorkomen van datalekken in de toekomst en aan te kunnen tonen dat men zich houdt aan de nieuwe privacywetgeving.
Genoteerd worden: korte omschrijving van het datalek (wat is er gebeurd, wanneer is het gebeurd, om welke gegevens gaat het, hoeveel personen worden getroffen door het lek), mogelijk risico en welke actie is ondernomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Download het privacyreglement van Kids’ Companion BV.