Ouders en oudercommissie

Contact leidsters – ouders

De leidsters delen de opvoeding met de ouders en dit vergt veel overleg en afstemming. Bij ontvangst van de kinderen ’s ochtends wordt daarom aan ouders gevraagd of er nog bijzonderheden zijn (geweest) met het kind. Eventuele bijzonderheden worden aangetekend op de daglijst zodat deze informatie ook voor collega-leidsters beschikbaar is. Aan het einde van de dag worden de ouders geïnformeerd over de gebeurtenissen van die dag, alsmede eventuele bijzonderheden en aandachtspunten. Naast deze dagelijkse uitwisseling van belevenissen en eventuele bijzonderheden tijdens het brengen en halen, worden wekelijks door de leidsters de ontwikkelingen, vorderingen en gebeurtenissen bij het kinderdagverblijf in het “dagboek” van ieder kind opgeschreven, zodat dit ook later nog een dierbare herinnering is. Mocht er daarnaast of op enig moment bij ouders behoefte bestaan om wat langer over hun kind te praten met één van de leidsters, dan wordt daar uiteraard graag tijd voor vrijgemaakt. Wanneer de leidsters, op grond van hun ervaring, bijzonderheden in de ontwikkeling van een kind vermoeden, dan worden de ouders daarop attent gemaakt en zo nodig een gesprek aangeboden.

Bij Madelief wordt een “wachtwoord en identificatie-systeem” gehanteerd: schriftelijk wordt vastgelegd aan wie de ouders toestemming geven hun kind op te halen, alsmede een door hen opgegeven wachtwoord. Dit wachtwoord is van belang in het geval de ouders een ander persoon dan degene die bij het kinderdagverblijf geregistreerd is, toestemming geven hun kind op te halen: deze persoon moet zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs èn het door de ouders opgegeven wachtwoord.

 

Overstap naar de basisschool

Als het kind 4 jaar wordt kan het naar de basisschool. Het komt soms voor dat een kind nog niet direct op school geplaatst kan worden (bijvoorbeeld omdat het in de zomermaanden jarig is of omdat er op de school van voorkeur nog geen plaats is). In principe kan ieder kind tot zijn/haar 5e verjaardag gebruik maken van kinderopvang bij Kids’ Companion BV en blijft evt. recht op kinderopvangtoeslag bestaan. 

De ouders bepalen zelf bij welke school zij het kind aanmelden. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij hun huis ligt, die past bij hun geloofsovertuiging, een bepaald pedagogisch concept volgt of omdat die school hun kind goede extra ondersteuning kan bieden. Dit kan dan een reguliere of een speciale school zijn. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, staat in het ondersteuningsprofiel van de school. Dit profiel staat in de schoolgids.

Aanmelding bij een basisschool kan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar wordt. Soms melden ouders hun kind voor het derde levensjaar aan, bijvoorbeeld bij populaire scholen. Dat is een vooraanmelding die nog niet leidt tot een besluit voor toelating. Aanmelding moet – indien mogelijk – minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. Deze termijn is nodig omdat een school 6 weken heeft om een besluit te nemen over de aanmelding en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden. Bij latere aanmelding kan het zijn, dat het kind niet op tijd geplaatst wordt. Als ouders denken dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, geven zij dat bij de aanmelding aan de school door (bron: www.passendonderwijs.nl).

Om de overstap van het kinderdagverblijf naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt van ieder kind bij een kinderdagverblijf van Kids’ Companion BV op de leeftijd van 3 jaar en 8 maanden door de mentor een verslag geschreven. In dit verslag komen verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind aan de orde: sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch en verbale/non-verbale communicatie. Dit verslag wordt door de mentor besproken met de ouders vanaf drie maanden voordat het kind naar de basisschool gaat. In dit gesprek wordt tevens aangegeven of er aandachtspunten zijn, die de toekomstige leerkracht van het kind moet weten om het kind een zo goed mogelijke start te geven.

Mocht er aanleiding zijn te veronderstellen dat een kind extra ondersteuning nodig heeft op een of meerdere ontwikkelingsgebieden, dan wordt dit in het verslag vermeld en in het gesprek met de ouders aangegeven met het advies dit te melden aan de basisschool. De ouders ontvangen het verslag met het verzoek een kopie ervan te overhandigen aan de Intern Begeleider (IB’er) van de beoogde basisschool. In verband met de privacy van kind en ouders wordt het verslag niet aan anderen dan aan ouders gegeven. Uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek èn met schriftelijke toestemming van de ouders stuurt de direkteur van Kids’ Companion BV een kopie van het verslag aan de betreffende IB’er.

Soms is het goed als de IB’er van de beoogde basisschool het kind bij het kinderdagverblijf zelf observeert. Met schriftelijke toestemming van de ouders en in overleg met de directeur van Kids’ Companion BV is dit mogelijk. Ook is het mogelijk dat leidinggevende in een gesprek met de IB’er een toelichting op het verslag geeft. Bij dit gesprek is tenminste één van beide ouders aanwezig.

Huisregels kinderdagverblijf Madelief

Om duidelijkheid te verschaffen naar de ouders over hoe we omgaan met bepaalde zaken, hebben we huisregels opgesteld. U vindt de huisregels via de volgende link: Huisregels Madelief.

Oudercommissie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen – aanbieder en afnemer – werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders voor een goede bedrijfsvoering. Ook bij  Madelief is een oudercommissie actief. De oudercommissie is aangesloten bij BOinK, de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. De belangrijkste doelstellingen van de oudercommissie zijn:

  • aanspreekpunt voor de ouders bij Madelief;
  • belangen behartigen van kinderen en ouders Madelief;
  • fungeren als klankbord voor het management van Madelief;
  • (mede-)organiseren van activiteiten, zoals thema-avonden.

Voor informatie over de leden van de oudercommissie verwijzen wij u naar de informatie in de gang van het kinderdagverblijf.
Het reglement voor de oudercommissie is vastgesteld door de houder. Wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 1.58 en 1.59).

Oudercommissie reglement Madelief

Klachtenregeling Kids’ Companion BV

Hoe goed alles ook geregeld lijkt te zijn, het is onvermijdelijk dat er af en toe situaties voorkomen, waarmee u het als ouders niet eens bent. Omdat veel ouders het moeilijk vinden hun kritiek te uiten en soms bang zijn hun relatie met de leidster op het spel te zetten, komt het in de praktijk nogal eens voor dat klachten worden ingeslikt. Soms geven ouders ‘hints’ of maken indirecte opmerkingen, die voor leidsters onduidelijk zijn en dus niet of niet voldoende serieus worden opgepakt. Het is daarom van groot belang dat kritiek duidelijk is, op de juiste plaats terecht komt en serieus wordt behandeld. Immers, onopgeloste klachten kunnen leiden tot hoogoplopende conflicten, die voorkomen hadden kunnen worden bij een goede communicatie.

Daarom hebben wij de volgende klachtenregeling opgesteld: Klachtenregeling Kids’ Companion BV.

Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties ter verbetering van onze kwaliteit. Wij zouden het dan ook op prijs stellen als u deze suggesties aan ons wilt doorgeven. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van onze acties.
Complimentjes zijn natuurlijk ook welkom.

Sinds 1 januari 2016 is elke kinderopvangorganisatie die onder de Wet Kinderopvang valt, dus ook Kids’ Companion BV, verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

In het kader van de Wet kinderopvang art. 1.57b dient jaarlijks een verslag opgesteld te worden over de in het voorgaande jaar ingediende klachten van de oudercommissie resp. ouders.
Over het jaar 2023 zijn geen klachten ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang (zie  “Kinderdagverblijf Madelief – Certificaat 2023“). Conform art. 1.57b lid 9 Wk is derhalve geen verslag opgesteld.